Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Andijk
Historie
Wapen
Vlag
Volkslied


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Andijk

Op 26 april werd de buitengewone vergadering over de nieuwbouw gehouden. 
Omdat het vergelijkend examen inmiddels was gehouden, verzocht de heer D.van Heezen om de benoeming van de hulpkassier eerst te behandelen, omdat de uitslag daarvan van invloed zou kunnen zijn op het bouwvoorstel.
Het bestuur stemt daarin toe. Er hadden 5 kandidaten deel genomen aan het examen dat door de kassier was opgesteld. De kandidaten werden beoordeeld op het, gemaakte examenwerk, en de netheid waarmee dat was uitgevoerd. N. Prins en L. Minnes streden met zeer klein verschil om de eer. Een stemming viel uiteindelijk in het voordeel van Minnes uit. Hij kreeg 128 stemmen tegen Prins 60.
Over de bouw en het beschikbaar stellen van f 4500,- daarvoor, werd uiteindelijk ook gestemd. Het voorstel werd verworpen met 84 voor en 89 tegen stemmen.
Opnieuw neemt het bestuur het op zich om met een nieuwe oplossing te komen. Reeds op 
12 mei (het laat ze niet los en werken er hard aan, want ze zaten wel met dat stuk grond!) is er opnieuw een buitengewone vergadering. Dit keer stelt het bestuur voor om een kantoor te bouwen op kosten van de bank en de kassierswoning op kosten van de kassier. Het totaal van de bouwsom mag dan niet meer bedragen dan f 4500,-. Een en ander dan ook nog onder nader vast te stellen voorwaarden voor de kassier. Hierover was niet veel discussie meer, alleen een voorstel van de heer K.Tensen om vast te leggen dat "de bouwkosten voor het kantoor hoogstens f 1800,- en die voor het huis hoogstens f 2700,- zouden mogen bedragen" werd aangenomen.
De vergadering ging vervolgens over tot het vaststellen van die voorwaarden voor de kassier. Hij had inmiddels ingestemd het huis zelf te kopen. De voorwaarden waren o.a.:
De kassier is verplicht het huis te onderhouden ten genoegen van het Bestuur. 
Als hij zijn betrekking neerlegt is de bank verplicht het huis terug te kopen voor de som van 
f 2700,-, verminderd met f 75,- voor ieder jaar dat hij erin gewoond heeft.
Hij mag het niet verhuren of verkopen en wanneer hij zijn ambt niet meer kan waarnemen is hij verplicht afstand te doen van het huis tegen eerder genoemde voorwaarden.
Vervolgens is hij nog verplicht de tuin te huren voor f 10,- per jaar, en moet hij het kantoor verlichten, verwarmen en schoonhouden. Om dit laatste mogelijk te maken, wordt zijn salaris vastgesteld op f 600,- per jaar.
Op deze wijze kon het voorstel de instemming van de vergadering hebben en werd met 
142 stemmen voor en 31 tegen aangenomen. Als laatste was er nog een lid, dat het bestuur vroeg er voor te zorgen dat timmerwerk en metselwerk afzonderlijk worden aanbesteed. Het bestuur zegde toe dit ernstig te overwegen.
Als enkele maanden later f 3,50 wordt uitgetrokken voor de eerste steenlegging en besloten wordt de verzekering onder te brengen bij "De Hoop", moet ook nog even vastgelegd worden dat de kassier zijn aandeel in de verzekering zal restitueren aan de bank!

Een slechte tijd

Het jaar 1916 begon voor Andijk als een rampjaar. In het openingswoord van de Algemene Vergadering van 16 maart 1916, weet de Heer Tuytel het treffend onder woorden te brengen "de ellende, allerwege ook in de neutrale landen, door den oorlog te weeg gebracht. Hij prijst Nederland gelukkig, dat het zijne neutraliteit tot heden heeft weten te bewaren en spreekt den wensch uit, dat dit zoo moge blijven." "Tenslotte wijst hij nog op den storm van januari, die dreigde ons dorp te verwoesten; Alles saam genomen was er reden tot eene goede stemming en met den wensch, dat ons vaderland voor verdere onheilen mocht bewaard blijven, werd met de werkzaamheden een aanvang gemaakt."
Die watersnood, door de doorbraak van de Zuiderzeedijk, bracht naast veel ellende, ook de aanzet voor een grote verbetering. Voor 1916 liep de smalle verkeersweg Enkhuizen - Medemblik over de kruin van de dijk, met een "paardepaadje in het midden.
Bij het herstel werd de dijk verhoogd, de weg beneden langs geleid en veel huizen en gebouwen verder naar achteren verplaatst.
Door deze werkzaamheden ontstaat een gebied dat door Dr. Ir. C. Lely wordt uitgekozen voor de "Rijksproefpolder". Hij bied de regering daarvoor een plan aan en krijgt toestemming om te beginnen. Het zou de (geslaagde) test zijn voor de latere afsluitdijk. Het gebied van 40 ha dat toen werd drooggelegd, is nu het vakantiedorp "Het Grootslag".

 

1928: De drooggelegde proefpolders bij Andijk.

1928: De drooggelegde proefpolders bij Andijk.

 

Vorige pagina <> Volgende pagina

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, © februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.